Get Adobe Flash player
Nytt på gång...

STADGAR  LJUSDALS CYKELKLUBB

 

 KAPITEL  1               ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  

§ 1         UPPGIFT, VERKSAMHET OCH TILLHÖRIGHET

Ljusdals Cykelklubb, nedan även kallat LCK, bedriver sin ordinarie verksamhet inom Ljusdalskommun. Föreningen skall i enlighet med dessa stadgar arbeta för att främja och administrera cykelidrotten i Ljusdals kommun på sådant sätt att det står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar.

Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i vår verksamhet som omfattar såväl tävlingsidrott som motionsutövande. Den skall ge alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Föreningen är medlem i specialförbunden Svenska Cykelförbundet och Svenska Triathlonförbundet..

  

§ 2         BESLUTANDE ORGAN

Ljusdals Cykelklubbs beslutande organ är föreningens ordinarie årsmöte eller om så erfodras extra årsmöte. Här utses LCK:s styrelse som har att verkställa årsmötets beslut och att administrera föreningens verksamhet. Vid årsmötet fastställs också föreningens avgifter.

  

§ 3         FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsens  kassör och ordförande. Tillsammans och var för sig.

 

 § 4         STADGAR

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av LCK årsmöte eller extra årsmöte. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster vid mötet.  Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad­garna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i Svenska Cykelförbundets stadgar .

  

§ 5         VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Ljusdals Cykelklubbs verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

 

KAPITEL 2                FÖRENINGSMEDLEMMAR

 

 § 6         MEDLEMSKAP OCH UTESLUTNING

Föreningen är öppen för alla och betald medlemsavgift, fastställd av årsmötet medför att personen därmed också är medlem i föreningen. Därmed har också denne rätta att rösta vid årsmötet. Medlem som inte uppfyller villkoren för medlemskap eller som inte efterlever dessa stadgar kan, efter prövning, uteslutas genom beslut verkställt av föreningens styrelse.

 

§ 7         UTTRÄDE

 Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen eller muntligen anmäla detta till styrelsen och därmed anses omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam­hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

§ 8  RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem

– har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.

– har rätt till information om föreningens angelägenheter.

– skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsor­gan samt följa i stadgarna upptagna specialförbunds bestämmelser och beslut.

– har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av för­e­ningen.

– skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

  

KAPITEL  3               ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

 

  § 9         TIDPUNKT OCH KALLELSE

LCK:s årsmöte hålls årligen och äger rum under tiden 20 januari till och med 31 mars. Mötet får dock inte hållas på dag då DF-möte eller RF-möte äger rum.

Kallelse till mötet utfärdas av LCK:s styrelse genom kungörelse på föreningens hemsida och i lokaltidning. Detta skall ske minst tre veckor före mötet.

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, LCK- styrelsens förslag d v s propositioner samt inkomna motioner tillställes föreningens medlemmar i samband med årsmötet.

 
§ 10       FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID ÅRSMÖTET

Förslag till ärende att behandlas vid LCK:s årsmöte skall vara LCK:s styrelse tillhanda senast en månad  före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer röstberättigad medlem.

§ 11       YTTRANDE OCH FÖRSLAGSRÄTT MED MERA

Yttrande och förslagsrätt vid LCK:s årsmöte tillkommer, förutom medlemmarna, ledamot av LCK:s styrelse, LCK:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledarmöter i ärenden som rör valberedningens arbete. Yttranderätt tillkommer också RF:s och DF:s representanter samt med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

 § 12       RÖSTRÄTT

Rösträtt vid årsmötet har varje enskild medlem, som vid föregående verksamhetsårs slut var upptagen i föreningens medlemsregister och betalat fastställd medlemsavgift. Om medlem vid årsmötet representeras av ombud, skall ombudet inge fullmakt före årsmötets öppnande.

 § 13       BESLUTSMÄSSIGHET

LCK:s årsmöte och extra årsmöte är LCK:s högsta beslutande organ. Årsmötet är öppet för alla medlemmar och övriga verksamma inom föreningen samt för representanter för DF och RF. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

 § 14       ÄRENDEN VID LJUSDALS CYKELKLUBBS ÅRSMÖTE

 Vid LCK årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 

 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fastställande av föredragningslista för mötet
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

  a) Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari till och med den 31 december

  b) Förvaltningsberättelse för tiden 1 januari till och med den 31 december

 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under samma tid som ovan
 • Fråga om ansvarsfrihet för LCK-styrelsens förvaltning
 • Fastställande av medlemsavgifte
 • Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna motioner
 • Val av ordförande i LCK för en tid av ett år
 • Val av två styrelseledamöter för en tid av två år
 • Val av  en styrelsesuppleant för en tid av två år
 • Val av revisor med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom LCK för en tid av ett år
 • Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
 • Övriga frågor

  

 § 15       EXTRA ÅRSMÖTE 

LCK:s styrelse kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Sådant möte får inte äga rum under tid då DF-möte eller RF-möte pågår.Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en femtedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall kungöras senast sju dar innan mötet på föreningens hemsida.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

  

KAPITEL  4               VALBEREDNING

 

 § 16       SAMMANSÄTTNING MED MERA

Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda av LCK:s åsrmöte.Valberedningen sammanträder när den sammankallande så bestämmer.

 

§ 17       ÅLIGGANDEN

Valberedningen skall senast två månader före LCK:s årsmöte tillfråga de ledamöter i LCK:s styrelse, revisorer m fl vilkas mandattid går ut vid LCK-årsmötets slut, om de vill kvarstå för nästa mandatperiod. Om de avböjer omval är det valberedningens uppgift att finna ny kandidat och delge årsmötet sitt förslag, när aktuell fråga står på dagordningen under årsmötet.

 

KAPITEL  5               REVISORER, REVISION

 

 § 18       REVISORER OCH REVISION

LCK:s revisor som valts av årsmötet har till uppgift att granska LCK-styrelsens förvaltning och räkenskaper. Revisorer har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty­relseprotokoll och övriga handlingar.  Handlingar skall överlämnas till revisor senast en månad före LCK:s årsmöte och revisor skall, efter verkställd revision, överlämna revisionsberättelse se­nast 14 dagar före årsmötet.

  

KAPITEL  6               LCK:S STYRELSE

 

 § 19       SAMMANSÄTTNING

LCK:s styrelse består av ordförande samt fyra övriga ledamöter, valda enligt § 14 punkt 12-13.Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordningför tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslutav styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befatt­ning inom styrelsen.

 

 § 20       STYRELSENS ÅLIGGGANDE

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

LCK:s styrelse skall:

 1. verkställa årsmötets beslut,
 2. hålla sig väl underrättad om verksamheten inom föreningen,
 3. handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar, bestämmelser och regelverk samt verka för denna idrotts utveckling, samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen föranstalta om klubbmästerskap och andra interna tävlingar.
 4. handha och ansvara för LCK:s ekonomiska medel.
 5. bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet.
 6. förelägga mötet förslag till LCK:s verksamhetsplan.
 7. tillsätta erfoderliga kommittéer och/eller andra grupper att verkställa delegerade uppgifter från styrelsen.
 8. utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 kap RF:s stadgar.
 9. bestämma i förekommande fall om anställning av arbetstagare inom föreningen samt,
 10. föra protokoll och erfoderliga böcker mm, samt sköta löpande ärenden i övrigt.

 

 

§ 21       KALLELSE OCH BESLUTSMÄSSIGHET

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst tre är närvarande. För alla beslut krävs att minst tre av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom telefonsammanträde eller viamailkontakt. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet.Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till proto­kollet.Protokoll skall publiceras på LCK:s hemsida.

  

KAPITEL  7               TÄVLINGAR

 

 § 22       EGNA TÄVLINGAR INOM FÖRENINGEN

Såsom framgår av punkt 4 § 20 skall LCK arrangera ett klubbmästerskap (KM) för föreningens medlemmar. KM är öppet för alla som erhållit medlemskap i enlighet med § 6 eller genom annanavtalsskrivning. KM skall hållas under augusti eller september månad närhelst det passar föreningens övriga verksamhet bäst. Datum fastställs av styrelsen som internt också utser arbetsgrupp för egna tävlingsarrangemang.

Formerna för KM åvilar styrelsen. Den uttalade ambitionen är att tävlingsgenre skall variera under tre på varandra följande år genom ett rullande schema. År 1: mountainbike, år 2: landsväg och år 3: tempo.

 § 23       ÖVRIGA TÄVLNIGAR

 

KAPITEL  8               UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

 

§ 24       UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

 För att kunna upplösa föreningen (Ljusdals Cykelklubb), fordras beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie eller extra årsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.Föreningens kvarvarande tillgångar skall i sådant fall förvaltas av  Hälsinglands Cykelförbund.. Tillgångarna förvaltas där i tio år, öronmärkta för Ljusdals Cykelklubb. Därefter tillfaller tillgångarna Hälsinglands Cykelförbund.

Senaste anslagen

Lars Sirviö
Vill informera alla att Ljusdals Cykelklubb har bidragit med 10.000 kronor till ...

Lars Sirviö
Moläta måndag 2juli 2018 behöver vi parkeringsvakter i Järvsö samling kl 12:00 S...

Lars Sirviö
Moläta måndag 3 Juli behöver vi parkeringsvakter i Järvsö samling kl 12:00 Stene...

Lars Sirviö
Ett stort tack till alla som hjälpte med cykelbytardan /Lasse...

Anders Thorstensson
Hej! Nu på Torsdag (27/4) startar årets helsingecup i Mountainbike. Platsen är ...

Tage Eriksson
Härmed vill jag meddela att jag har slutat som ordförande i Ljusdals CK...

olle läth
är några intresserade av spinning,iså fall hör av dej till Olle Läth....

Ordf. Tage
GOTT NYTT CYKEL ÅR Önskar Styrelsen i Ljusdals Cykelklubb...

Lars Sirviö
GOD JUL ALLA GLADA CYKLISTER OCH GOTT NYTT ÅR....